Dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze Białystok 2023

CZYSTE POWIETRZE Białystok 2023

Najnowsze zmiany i aktualizacje w programie dofinansowania Czyste Powietrze na rok 2023

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Część I programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część III programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania jest możliwość prefinansowania. 

Podsumowując, dofinansowanie programu Czyste Powietrze jest niezwykle ważnym krokiem w dbaniu o nasze środowisko. Dzięki temu programowi, możemy skutecznie poprawić jakość powietrza oraz przyczynić się do ochrony zdrowia i dobrostanu nas wszystkich. Dofinansowanie pozwala również na zwiększenie efektywności energetycznej naszych domów i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Jest to inwestycja, która przyniesie korzyści zarówno dla nas samych, jak i dla przyszłych generacji. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze i aktywnego działania na rzecz czystszej i zdrowszej przyszłości.

Dokumenty i informacje wymagane do dofinansowania w programie Czyste Powietrze:
 1. Czy Wnioskodawca jest w związku małżeńskim? Jeśli tak, to: Imię i nazwisko współmałżonka oraz numer PESEL. Wnioskodawcę obejmuje wspólność, czy rozdzielność majątkowa?
 2. Czy Wnioskodawca jest właścicielem czy współwłaścicielem budynku mieszkalnego?
 3. Numer księgi wieczystej (np. KL1B/98234578/5).
 4. Numer działki (3 cyfry).
 5. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (10letni przedział czasowy).
 6. Powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego [m2].
 7. Czy dofinasowanie obejmuje jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe?
 8. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy (musi być nr zaświadczenia oraz data wydania zaświadczenia)- zaświadczenie od MOPS lub GOPS.
 9. Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli jest współmałżonek).
 10. Pełnomocnictwo.
Dokumenty i informacje wymagane do prefinansowania w ramach programu Czyste Powietrze:
 1. Czy Wnioskodawca jest w związku małżeńskim? Jeśli tak, to: Imię i nazwisko współmałżonka oraz numer PESEL. Wnioskodawcę obejmuje wspólność, czy rozdzielność majątkowa?
 2. Czy Wnioskodawca jest właścicielem czy współwłaścicielem budynku mieszkalnego?
 3. Numer księgi wieczystej (np. KL1B/98234578/5).
 4. Numer działki (3 cyfry).
 5. Powierzchnia całkowita budynku / lokalu mieszkalnego [m2].
 6. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (10letni przedział czasowy).
 7. Umowa wykonawcy z beneficjentem (szczegółowa, daty rozpoczęcia oraz zakończenia przedsięwzięcia, oświadczenia wykonawcy itp.,).
 8. Czy dofinasowanie obejmuje jednoosobowe czy wieloosobowe gospodarstwo domowe?
 9. Wartość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie z załączonym zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ) Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy (musi być numer zaświadczenia i data wydania zaświadczenia)- zaświadczenie od MOPS lub GOPS.
 10. Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli jest współmałżonek).
 11. Pełnomocnictwo
Dokumenty i informacje wymagane do wniosku o płatność w programie Czyste Powietrze:
 1. Zaświadczenie od kominiarza o zezłomowaniu pieca/ zaświadczenie od złomowiska o zezłomowaniu (muszą być dane beneficjenta- imię, nazwisko, adres itp.)
 2. Dokumenty zakupu (wystawione na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka)- faktura końcowa.
 3. Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy (oświadczenie o dokonanych płatnościach).
 4. Protokół odbioru montażu źródła ciepła, instalacji c.o. i c.w.u.
 5. Numer z listy ZUM.
 6. Numer umowy o dofinansowanie.
 7. Daty rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.
 8. Numer rachunku Beneficjenta.

    Podsumowując, dofinansowanie programu Czyste Powietrze jest niezwykle ważnym krokiem w dbaniu o nasze środowisko. Dzięki temu programowi, możemy skutecznie poprawić jakość powietrza oraz przyczynić się do ochrony zdrowia i dobrostanu nas wszystkich. Dofinansowanie pozwala również na zwiększenie efektywności energetycznej naszych domów i zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Jest to inwestycja, która przyniesie korzyści zarówno dla nas samych, jak i dla przyszłych generacji. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z możliwości dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze i aktywnego działania na rzecz czystszej i zdrowszej przyszłości

Dodaj komentarz